ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
คอรัปชั่น1.1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม : ผู้บันทึกข้อมูล 

B1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม : ผู้บันทึกข้อมูล